torstai 11. huhtikuuta 2013

Ehitajate töötasud Soomes, ehitajad Soome firmas.


Ei tea, kas tähtede seis on vale või milles asi, aga praegusel ajal saavad meie ehitajad väga palju pügada. 
Olen võtnud eesmärgiks kõigile meie ehitajatele selgitada nende õigusi ja seadusega ettenähtud hüvitisi.
Tööandjad peavad juhinduma rakennusalan työehtosopimuksest (TES-ist).
Kui keegi teeb tööd läbi rendifirma, siis on ka rendifirmal täpselt samasugused KOHUSTUSED maksta palka ja hüvitisi ehitusalase TES-i järgi.


Tunnipalk
Palju on küsitud, et mis on ehitaja õiglane tunnipalk. tunnipalgad on BRUTOS ehk maksud on maha võtmata.
Tunnipalga suurus oleneb töökogemusest. Ehitusalases TES-is on kuus erinevat taset. Palgad tõusid alates 1.4.2013

Tase nr 1,  tunnipalk 9,67 €
Algaja tööline - tööline, kes pole ehitamisest põhimõtteliselt midagi kuulnud, midagi näinud. Ta alustab selle tööga. Tal ei pea olema mingit eelnevat kogemust.

Tase nr 2, tunnipalk 11,02 €
Vähe kogemust omav tööline - tööline, kes on ehitustöödest midagi kuulnud, midagi näinud, oskavad teatuid töid. Üldjuhul teevad abitöölise töid nagu materjalide vedamine, lõhkumistööd jne. Sellised lihtsamad tööd, mis ei eelda praktiliselt ehitusalaseid töökogemusi .

Tase nr 3, tunnipalk 12,17 €
Algaja ehitaja - töötegija teeb iseseisvalt mitmesuguseid ehitustöid nagu kerged ladumistööd, puutööd, kergemad  plaatimised, krohvimised jne Seda tunnipalka võib rakendada kasteajal töölisel, kes oskab juba ehitustöid teha. Peab oskama vähemalt 1 konkreetset tööd.

Tase nr 4, tunnipalk 13,51 €
Ehitaja - töötegija, kes oskab teha konkreetseid ja mitmeid ehituistöid. Ehitaja töökogemus peab olema vähemalt 24 kuud (see 24 kuu reegel ei tule TES-ist, vaid kohtulahendist).

Viies ja kuus tase on juba kõrgemad, mis eeldavad vähemalt 5 aastat töökogemust + erinevate ehitustööde spetsiaalset oskust.

Kui ehitaja on läbinud ehituskooli, siis kuulub ta 2 taseme palgarühma. Kui tal on olemas aga kõrgem ehitusalane koolitus, siis kuuluba ta 4 taseme palgarühma.

Palgarühmadesse paigutamine toimub niisiis töökogemuse põhjal.


Tunnipalgalisetele makstakse töötasu välja igal teisel reedel. Kui nimetatud päeval on püha, siis sellele eelneval päeval.
Palga maksmisel peab tööandja ehitajale andma palgalehe, kus on kirjas palga suurus ja palga kujunemine.

Tööleping
Töölepingu võib teha nii suuliselt, kirjalikult, kui ka elektrooniliselt. Töölepingusse kirjutatakse kõik tähtsamad asjad nagu: töö, kohustuslikud töötunnid, tunnipalk, töölepingu kestvus, puhkuse kogunemine, millisest TES-ist tööandja juhindub jne. 
NB! Kui tegemist on suulise töölepinguga, siis on tööandja kohustatud andma üle kuu aega kestva töö kohta kirjaliku selgituse töötingimustest, palgast jne. Sisuliselt on tegemist samade andmetega, mis töölepingussegi kirjutatakse. 
Korrektsed firmad sõlmivad ikkagi kirjalikud töölepingud ja see tehakse kahes eksemplaris, millest üks jääb tööandjale, teine antakse töölisele. 
Kui tööandja on töölisega sõlminud töölepingu, kuhu on märgitud töötundideks 8h/päevas, 40h/nädalas, AGA tal ei ole töölisele tööd anda, siis on ta kohustatud töölisele ikkagi palka maksma. Kui tööandja ütleb, et tööline võib näiteks koju (Eestisse) sõita, et helistab töölisele, kui tööd tuleb, siis on ta ise andnud loa töölisel töömaalt lahkumiseks. See aga tähendab seda, et tööandja on kohustatud palka maksma ka selle istutud aja eest. Arvata võib, et KEEGI seda ei maksa!

NB! Kui tööleping on tehtud suuliselt, siis peab tööandja üle ühe kuu kestva töösuhte puhul töölisele andma kirjaliku selgituse, kus on kirjas kõik tööga seonduvad tingimused. 
Seda võib sisuliselt nö töölepinguks pidada. 


Työaikalyhennyskorvaus (7,7% teenitud tuludest).
Paljud ehitajad pole sellisest hüvitisest isegi mitte kuulnud. 
Need, kes on kuulnud ja seda tööandjalt küsinud, siis saavad nad  tööandjalt vastuse, et  7,7% on juba tunnipalga sees.
Tunnipalk ei saa seda mitte kunagi sisaldada, sest see peab olema eraldi arvestatud (lisaks tunnihindele) nii tunnipalga, kui ka tükitöö puhul.
See on tasu, mida tööandja PEAB maksma. 80% seda ei maksa!
Selle hüvitise puhul arvestatakse kõik saadud lisatasud palga sisse.

Ületunnitöö
Tööleping näeb ette, et päevane tööaeg on 8h/päevas ja 40/nädalas.
Kõik tunnid, mis eelmainitud tunde ületavad, on ületöö.
Päevaste ületundide eest peab 2 esimese ületunni eest maksma 50% palgast, kõikide järgnevate tundide eest 100% palgast.
Nädalaste ületundide eest peab 8 esimese ületunni eest maksma 50% palgast, kõikide
järgnevate tundide eest 100% palgast.
Kui ehitaja teeb tööd pühapäeval ja tema nädala töötunnid on täis (40 tundi), siis on tööandja kohustatud maksma 300% palka (pühapäevatöö eest 100%, ületunnitöö 100% ja kasutamata puhkeaja eest hüvitis 100%).
NB! Lisaks ületunnipalgale saab loomulikult ka tavalist tunnipalka ehk tunnipalk + ületunnipalk.

Puhkuserahad, (18,5% palgast).
Tööandjad väidavad ka seda, et puhkuserahad on juba tunnipalga sees.
Lepingusse kirjutatud tunnipalga sees ei saa see kohe kindlasti olla. 
Küll saab puhkuseraha laekuda kontole koos palgaga, mis tähendab aga seda, et palgalehel peab sel juhul puhkuserahad eraldi real kirjas olema.
KUI seda seal kirjas pole, siis pole puhkuseraha ka palga sees.

Paljud tööandjad kasutavad seda meetodit, et maksavad 18,5 % igal palgapäeval kohe välja.
Tööline oma puhkust tegelikult ei kasutagi ning käib näiteks 2 aastat järjest tööl. Sellise toimetamise puhul ei ole midagi ebaseadusliku, sest sedasi võib teha. KUI aga peaks juhtuma, et tööline jääb töötuks ja tahab kusagilt liidust hüvitisi saama hakata, siis kõige pealt jääb ta "puhkusele". Istub kõik oma puhkuse ilma mingisuguste hüvitiste või rahadeta nö. tagant järele ära (sest ta sai hüvitist kogu aeg jooksvalt) ja hakkab alles peale "puhkust" hüvitisi saama. Keeruline selgitada, aga loodetavasti sai kuidagi  ikka aru. Mina ei soovita näiteks sellise süsteemi kasutamist.

Kõige tavalisem meetod on see, et peale töösuhe lõppemist makstakse 18,5% lomakorvausena välja. Noh, kui muidugi makstakse. Paljud firmad ei maksa midagi ega kuidagi.

Kui tööline kasutab puhkust normaalselt ehk talve- ja suve puhkust, siis makstakse suvepuhkuse korral 14% teenitud tulust ja talvepuhkuse korral 4,5% .
Puhkuserahade arvestamisel lähevad arvesse lisaks tunnipalga tuludele ka lisatöö ja hädatööna saadud tulud.

Puhkuserahadele on ehitajal õigus, kui ta on tööl olnud VÄHEMALT 14 tööpäeva.

Puhkus koguneb töötatud ajale. 
Puhkuseaasta kestab 1.aprillist – 31.märtsini.
Kui tööline on enne puhkust tööl olnud alla aasta, siis koguneb iga töötatud kuu eest 2 puhkusepäeva, kui töösuhe on kestnud üle aasta, siis koguneb iga töötatud kuu eest 2,5 puhkusepäeva

Päevarahad
Kui ehitaja lähetatakse tööpiirkonda, mis asub väljaspoole nö kodupiirkonda ja ta sealt ööseks kodupiirkonda tagasi ei tule, siis on tal iga seal viibitud päeva eest õigus saada päevaraha 38 €/tööpäev.
Kui tööline sõidab lähetuskohta ja ta alustab sõitu enne kella 12:00, siis on tal õigus ka selle päeva eest päevaraha saada.
Paljud tööandjad ei maksa päevarahasid. 
Mõtlevad, et tööline saab oma tunnipalga kätte ja aitab küll. Paljud ei oska muidugi aimata ka, et selline õigus olemas on.

Matka-aja palk
Kui inimene sõidab tööandja ettepanekul kuhugi tööpaika (nt 300 km kaugusele), siis on tal õigus saada sõidu eest palka, matkapäeva eest kõige rohkem 12 tunnilt.
Paljud tööandjad selle eest ei maksa.

Majutushüvitised
Kui tööline on lähetuses ja maksab ööbimise eest ise, siis tööandja on kohustatud maksma iga ööbitud öö eest 57 € (ehitaja esitab maksmisest kviitungi, et maksis ööbimise eest).
Kui tööline ei maksa ööbimise eest midagi ja ööbib näiteks mõne tuttava juures, siis peab tööandja iga tööpäeva eest maksma lisaraha 12 €.
Kui tööandja organiseerib majutuse, siis ei maksa ta majutuse eest midagi.

Igapäevane sõiduhüvitis
Kui töölise elukoht on töökohast kaugemal, kui 5 km, on tal õigus saada hüvitist. Seda eeldusel, et ta on tööandjale teatanud oma elukoha kaugusest (määratlemata on, kas see teavitamine peab olema kirjalik või suuline. Kindluse mõttes tasub alati kirjalik selgitus anda, kasvõi e-maili teel). Kui tööline ei teata oma elukoha kaugusest ja ei maini, et soovib sõiduhüvitis, siis EI OLE tööandjal kohustust seda ka maksta. Kohustus tekib teatamise päevast!

(Rakennusalan työehtosopimuksen 31 §:n mukaan työntekijälle on oikeus korvaukseen, jos työntekijän asunto on vähintään 5 kilometrin etäisyydellä työmaasta.
Työntekijän tulee antaa selvitys asunpaikastaan työsopimusta tehtäessä. Mikäli selvitys annetaan myöhemmin, oikeus päivittäiseen matkakorvaukseen alkaa vasta selvityksen antamisesta lähtien).

Tasud ühe tööpäeva eest:
üle 5 km - 1,77 €;   üle 10 km - 2,85 €;  üle 20 km - 5,13 €;   üle 30 km - 7,47 km ;  üle 40 km - 9,20 €; üle 50 km - 11,15 €;  üle 60 km - 14,65 €;   üle 70 km - 16,58 €;   üle 80 km - 18,84 €;
üle 90 km - 21,45 €; üle 100 km - 24,05 €

Õhtu- ja öölisad
Kui ehitaja teeb tööd ajavahemikul 16:00-23:00, siis on tal õigus saada õhtulisa 1,13 €/h
Kui ehitaja teeb tööd  ajavahemikul 23:00-06:00, siis on tal õigus saada öölisa 2,08 €/ h

Urakkatöö ehk tükitöö
Tööandjad arvavad, et peidavad kavalalt töölise tunde urakkatöösse ja mõtlevad seejuures, et saavad odavamalt hakkama või nad teevadki lepingud urakkatööna. Urakkatöö tähendab tegelikult seda, et tööandja PEAB ehitajale maksma VÄHEMALT 4. taseme palka ehk 13,26 €/h
Kui tööline teeb tükitööd, siis iga töö kohta on olemas tabelid, millest väiksemat palka maksta ei saa.

Haigestunud tööline
Kui tööline jääb haigeks, on kohustus sellest viivitamatult tööandjale teatada.
Kui tööline on firmas tööl olnud üle aasta, siis on tööandjal kohustus maksta alates esimesest tööpäevast 100% palka, seda 9 päeva.
Kui tööline on firmas tööl olnud alla aasta, siis on tööandjal kohustus maksta alates teisest tööpäevast 100% palka, seda 9 päeva.
Haigestudes tööpäeva keskel on tööandjal kohustus maksta palka tööpäeva lõpuni, olgugi, et tööandja läheb näiteks juba peale 2 töötatud tundi koju (tööandja maksab 8 tunni eest).
Samad tingimused kehtivad, kui töölisel haigestub alla 10-aastane laps ja ta peab last koju hooldama jääma.

Tööriided
Tööandja on kohustatud töölisele andma tööriided. Riideid antakse tavaliselt 2 korda aastas, turvajalanõud 1 kord aastas.
Kui tööline firmast lahkub, on kohustus riided tagastada (paljud tööandjad tagastamist ei soovi, sest neil pole nende kasutatud riiete/jalnõudega midagi peale hakata).Katseaeg (koeaika)
Katseaja maksimum pikkus saab olla 3 kuud.
Kui tööleping on lühiajaline, saab katseaeg olla maksimaalselt pool ajast (kui töösuhe on näiteks 4 kuud, siis maksimum katseaeg saab olla 2 kuud).
Kui tööline tuleb samasse firmasse 5 aasta jooksul tagasi ja teeb samalaadset tööd, siis tema puhul ei saa katseaega rakendada (eeldusel, et eelmise lepinguga sai katseaeg läbitud).
Kui tööline on rendifirmas ja läheb üle nö peafirmasse ja teeb seal samalaadseid töid, mis varemgi, siis ei saa tema puhul katseaega rakendada (eeldusel, et rendifirmas oli katseaeg läbitud).

Töölepingu lõpetamine (irtisanominen).
Töölise etteteatamise tähtaeg on 5 tööpäeva
Tööandja etteteatamise tähtaeg on 2 nädalat, kui leping on kestnud alla 2 aasta; 4 nädalat, kui tööleping on kestnud üle 2, aga alla 4 aasta; 8 nädalat, kui tööleping on kestnud üle 4, aga alla 8 aasta jne.jne.
Tööandja saab töölepingu lõpetada ainult juhul, kui tal on selleks väga mõjuv põhjus.
Kui tööline on saanud töölepingu lõpetamise kohta teate, on tal õigus edaspidisest tööst keelduda, aga samas saada hüvitist, KUI ta suudab veenvalt selgitada, miks ta ei peaks enam edasi tööd tegema või esitab edasised tööplaanid jne.

Palgata puhkusele saatmine (lomautus).
Paljud tööandjas saadavad praegu töölisi palgata puhkusele, sest sel juhul ei ole neil tööandjana mingeid kohustusi, samamoodi ei pea aru andma teistele asutustele. Tööandjad loodavad, et kui ta saadab töölise palgata puhkusele, siis tööline teeb ise lahkumisavalduse.
 Mida paljud ka teevad. 
Tööline EI TOHIKS seda teha vaid otsib lihtsalt teise töökoha ja jääb ise nö vanasse firmasse tööliste nimekirja. See ei küsi mingit raha ega võta ka tükki küljest. Kui tööandja ei suuda 90 päeva möödudes uuesti tööd pakkuda, on ta kohustatud maksma töölisele hüvitist. Hüvitise määrad on vastavalt töötatud ajale: alla 2 aasta 2 nädalat, alla 4 aasta 4 nädalat jne.

NB! Soome iseseisvuspäeva (6.detsember) puhul  saavad kõik palka  kodus istumise eest !


Iga ehitaja võtab nüüd oma palgalehe välja (kui selline asi üldse olemas on) ja vaatab, kas ta on töötasu saanud nii nagu seadus ette näeb ;)

Kui midagi on puudu või maksmata, siis nüüd oskab iga tööline asjades ise juhinduda ja tööandjalt selgitust, maksmata hüvitisi küsida.

Kui ise murele lahendust ei leia/ei saa, siis võib ka minu poole pöörduda. 

Kui töösuhe kestab, on õigus saamata jäänud hüvitisi nõuda 5 aasta jooksul, alates maksepäevast.
Kui töösuhe on lõppenud, on õigus saamata jäänud tasusi nõuda 2 aasta jooksul, alates maksepäevast.


NB! KÕIK TÖÖLISED KIRJUTAVAD OMA TÖÖTUNNID ÜLES
ENDA JAOKS ! Kui see tükki küljest ei võta, siis võib lisada ka kellaajad ja töökohad ;)

Isegi siis, kui praegu on elu lill, tuleks töötunnid endale ka kirjutada. Kunagi ei või teada, millal kusagilt mõni pauk tulla võib. Töötunnid on töölisele A ja O.


Küsimuste korral : maksmata.palk@gmail.com

110 kommenttia:

 1. OSKAD SA MIDAGI ASJALIKU KIRJUTADA AUTOREMONDI LUKSEPPADE KOHTA ... OLEN PROOVINUD NETIST LEIDA AGA EI OLE LEIDNUD !
  VÖI SIIS SUUNATA KUHUGI POOLE ! ETTETÄNADES Timo.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ikka oskan ;)Saadan sinu kohta käiva TES:i, seal kõik vajalik kirjas. Saad sellest juhinduda.

   http://www.finlex.fi/data/tes/stes4086-MU21autoala_kauppakorj1110.pdf

   Poista
 2. Hei! oskad sa öelda kas ehitus-/lõpukoristuses töötavad inimesed saavad nõuda ehitus TES järgseid hüvitisi(konkreetselt huvitab just igapäevane sõiduhüvitis) või käib see PAM TES-i järgselt.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Üldjuhul lähevad ehituskoristajad rakennusala TES-i alla, samas olen ehituskoristajaid näinud, kes on tavalise koristaja nime all.
   Kuidas Sinu puhul on, pead oma lepingust järgi vaatama.
   Kui oled rakennusalan TES-i all, siis kehtivad Sulle kõik selle TES-i hüvitised.
   Kui oled tavakoristajana kirjas, siis kehtib see TES, mis PAM-i kodukal on ;)

   Poista
  2. ehituskoristus kuulub palveluala töö alla ja sellele kuuluvad samad reeglid ja seadused kui koristustööl

   Poista
  3. Osad ehitustöölised kuuluvad rakennus TES-i alla, seega saavad palka ka selle alusel.

   Poista
 3. Tere!Kui töötan Eesti firmaga Soomes tükitöölisena,kas palgatabel kehtib ka meile?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kui teete tööd Soomes, siis kehtivad teile samad tingimused, mis Soome firmas töötamiselgi. See, et oled Eesti firmas, ei anna alust maksta vähem.

   Poista
 4. Tere kas on normaalne et palgaleht tuleb 2 kuud hiljem ja ka palk kanttakse arvele kuu algul kuigi palgalehel on kirjas et kuu löpus on makstud arvele ja kas need astme palgad on neto või bruto?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. See ei ole normaalne, et palgaleht tuleb 2 kuud hiljem. Palgaleht peab tulema enne palgamaksmist või äärmisel juhul samal päeval, kui palka kantakse. Kõik palgad on burtos (makse pole maha võetud).

   Poista
 5. Tere, Kas need numbrid on mida tööline peab kätte saama või lähevad sealt maksud maha?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Köik palganumbrid soomes märgitakse BRUTOs (ehk siis maksud lähevad veel maha) ,kuna soomes on nn. astmeline tulumaks,igayhel oma maksuprotsent.Keegi ei saa ju teada palju sinu maksupross on ja sulle sinu neto palgast rääkida.

   Poista
  2. Kaits jõudis ette ja andis õige vastuse ;)

   Poista
 6. Maksud maha. Keegi ei oska ju öelda, milline on sinu isiklik maksuprotsent. Soomes peetakse palganumbritest rääkides silmas alati brutopalkasid ehk siis - alati maksud maha.

  VastaaPoista
 7. Tere!
  Tahtsin ainult tänada seda inimest, kes viitis näha vaeva ja teha meie kaasmalastele tööalal kehtivaid õigusi selgeks.
  Tore, et hoolid! Aitäh!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tere!Tahan samamoodi tänada seda inimest, kes on vaevaks võtnud uurida seadustes ja selle eesti keelde ümber tõlkinud ning veel arusaadavasse keelde, mitte juriidilisse keelde.SUURED TÄNUD veel korra sulle.

   Poista
 8. Tere!
  Kas söögirahade maksmise kohta on ka mingit seadust Soomes on?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tööandjal ei ole kohustust seda maksta, küll aga võib. Paljud ehitusfirmad seda teevad. Söögiraha on 9 €/päev. kui tööandja ei maksa, saab selle järgmisel aastal verosse kanda, mille alusel saad suuremat soodustust.

   Poista
  2. 2013 jaanuarist alates on söögiraha 9.50

   Poista
  3. Just nii, aastast 2013 on see 9,50 €

   Tegin ka paranduse ;)

   Poista
 9. "Urakkatöö ehk tükitöö
  Kui tööline teeb tükitööd, siis iga töö kohta on olemas tabelid, millest väiksemat palka maksta ei saa."

  Ehk saaksite jagada seda tabelit palun.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tükitöö hinnad on Rakennusala TES-is alates lk.104. Kuna neid on nii palju, siis tõlkida küll ei jõua ;)

   http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/tyoehto/2013/4484

   Poista
 10. Lihtsalt suured tänud kogu selle info eest!!! :)

  VastaaPoista
 11. Kas võiksid ka saata restorani alast TES-i ? kokkad, ettekandjad.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/paatokset/2013/4143

   ;)

   Poista
 12. tere..oleks vaja natuke infot,kui suure jama ma endale kaela olen tõmmanud,tahtsin head,aga vist selle asemel tegin endale karuteene..kas saaksin privaatselt nõu küsida?

  VastaaPoista
 13. Tere,Olen soome firmaall tööl ning oleks selline küsimus.
  Nimelt Olen alla aasta tööl olnud(10 kuud)
  Jäin haigeks ning kahjuks kela pole tehtud ja tööandja nõuab sinist lehte mis tõendaks et olen haige.
  Kas mul on õigus nõuda siniselehe raha või muud kompasatsiooni?

  VastaaPoista
 14. Tere,

  Kui olete olnud haise, siis tuleb sellest tööandjale esimesel võimalusel teatada.
  Kui Te kusagil arstil käisite, siis arst väljastab hagisulehe, mille edastate tööandjale. Sellist lehte nagu "sinine leht" ei ole olemas.

  Arstil võid käia ka Eestis. Tööandjal peaks ka olema terviseasutus, kus arstil käia saate.

  Kui lehte ei toimeta või Te ei suuda tõestada, et haige olite, võib tööandja seda lugeda ka loata äraolekuks. Kui olete ära kauem, kui 7 päeva, siis on õigus tööandjal tööleping lõpetada.

  Kui olete tööandjale haiguslehe viinud, siis tööandja on kohustatud maksma teile 100% palka 9 päeva (esimene päev on tasuta päev ehk hüvitist ei maksta).

  VastaaPoista
 15. Arstil võib käia jah Eestis kah aga see kas seda aktsepteeritakse sõltub firmast :)

  VastaaPoista
 16. http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/irooniliselt-eksistentsist-soome-toomehe-lugu.d?id=65403556

  VastaaPoista
 17. Meil Mehiläinenist firma arst helistas ja ütles ülemusele, et ta peab ka eesti nö. sinist lehte tunnistama.

  VastaaPoista
 18. Küsimus selline, et kui oled töötanud ühel objektil üle 3 aasta, kas siis on firmal õigus sinu päevarahad ära võtta?

  VastaaPoista
 19. Mul jäi arusaamatuks see asi, et kui mul on lomautus kestnud üle 90 päeva ja kestab ikka veel, et kas ülemus maksab ainult ühe korra seda hüvitist või peab ta iga kuu seda maksma?

  VastaaPoista
 20. Ma ei leia siit TES'ist urakatööd fassaadikrohvimisest (esimene kiht, siis võrk ja teine õhuke kiht peal) uraka hinda, et mis see ruutmeetri hind võiks olla ? Pole soomekeel tugevam pool, ehk aitate?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. ühe asja unustasin kirjutada, käsitsi tegemine ja masinaga, nende hinnad :D
   ette tänades.

   Poista
 21. Suured tänud nii põhjaliku jutu eest.

  VastaaPoista
 22. Minu mäletamist mööda arvestatakse puhkuseraha köikidest summadest, mis on nn. tulumaksu alla minevad (verolliset) - tunnitöö, ületöö, tükitöö (urakka pohjaraha)...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sul on õigus. Arvesse lähevad ka ületöö- ja hädatöötunnid. Tegin paranduse.

   Poista
 23. Tere! Kas tellingualal on oma TES? Vaja urakkahindu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Otseselt pole tellingutele veel oma TES-i tehtud, kuigi plaanitakse. Enamus võtab rakennusalan tes-i järgi. Loodame et varsti ikka tuleb.

   Poista
 24. Väga kasulik leht ja paljudele suureks abiks. Aga olgem ausad, kui kõik hakkaksid nüüd näpuga igat punkti taga ajama, siis kes neid tööle võtaks või seal hoiaks. Ma saan kõigest aru,et seadus on seadus aga me ju kõik teame, et reaalne elu on teine. Tööandja seisukohast on ikka jama küll, kui tööline pärast igat palgapäeva kaebab pompooni või gripi üle, mis vahet on sellel kas palgaleht tuleb sul enne palgapäeva või pärast ja mis kuupäev seal peal on...pangast saab ju väljavõtte võtta. Pigem arvan, et oled ise hea töötegija ja normaalne inimene on ka tööandja mõistlik. Muidugi on ka erandeid nagu antud leht tõestanud on. Soovitan soojalt teha mõistlik tööleping. Kui tööd on ikka vaja siis pole mõtet seaduses kinni olla...isegi soomlased ise ei saa selliselt palka, väga vähesed kohad suudavad nii maksta. Igatahes edu kõigile kaasmaalastele!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sul on õigus, aga antud juhul jätavad tööandjad ikka väga suured summad maksmata nagu viimane palk ja puhkuserahad. Iga väikset senti pole loomulikult mõtet taga ajada, kui muidu töötingimused head on.

   Poista
 25. Paluks järgmiseks numbreid millest vähem Soome tellijaid ei tohiks maksta alltöövötjatele,vöi ei huvitagi kedagi kust otsast kala pea hakkab mädanema. Minge koputage Ncc Skanska Srv uksele ja kysige vigases Soome keeles tööd vaadake mis tunni hinda pak...

  VastaaPoista
 26. Tervitus! See kõik on arusaadav ja mõistlik töölisele, aga kui sa seda Eesti firmalt nõudma hakkad, siis otsitakse sinu asemele uus vend! See eesti firma kes solgib turgu ja läheb 19 euri tund hangetele, ta ei suuda eales täita TES-i norme. Võin julgelt öelda, et neid firmasi on palju!
  Minu arvamus on see, et selliseid norme täita, on vaja väga kõrget tunni hinda! Kahjuks turusolkijad ja huiarid ei lase neil hindadel tõusta! Soovin edu abi pakkumisel, aga reaalsus on poole hullem!

  Tervitades,
  Martin

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täitsa nõus ja õige jutt. Võibolla see aitakski jälle hinda ülesse saada, kui kõik eestlased hakkaks TES-i norme nõudma :)

   Poista
 27. Kivaa

  Nõudke ikka oma õigusi ,küll siis varsti saate mida olete soovinud.Valgelaeva unistus on ikka ilus.

  VastaaPoista
 28. Tõesti, parandatakse küll töötajate tingimusi, kuid jäetakse arvesse võtmata, et keegi peab kõik selle kinni ka maksma. Täpselt samamoodi peaks olema firmadele miinimumhinnad, millest vähem lihtsalt ei tohi maksta, siis oleks võimalik ka seadusi 100% järgida. Praegu on see kauss ikka väga palju tööliste poole kaldu.

  Kust näiteks peaks tulema raha, et maksta kinni päev, kus tööline või tema laps haigeks jääb. Mõnel töölisel on 3 last ja siis hakatakse vahel neid päevi ka "niisama" tekitama, pikas perspektiivis firmale suht kahjulik. Samuti paadunud "haiged", kellest ei ole kohe võimalik aru saada. Katseaeg ollakse viks ja viisakas, siis hakkavad aga korra kuus olema mingid 3-4 päevased haigushood ja firma muudkui maksab, töölisest lahti saada keeruline või kallis, eriti veel, kui ta näpuga kõiki oma õigusi taga ajab.

  Järgmiseks TES-i palgatasemed. Muidugi hea mees saab ja peabki saama head palka (14+ EUR/h), kuid mehele, kes ehitusest mitte midagi ei tea ja astub esimest korda objektile, on 9,67 ilmselgelt liiga suur number. Sellised töölised sobivad tavaliselt ehitusprahti jms koristama, mis nõuab 0 oskust ning koolitust (va työturvallisuuskortti), sellised töölised on üldjuhul ka hariduseta ja mitte nii helged (muidugi on ka erandeid).

  Idiootne asi on ka see, et 8h/40h puhul lepingus tuleb tagantjärgi kõik välja maksta. Sellest ei tea ka paljud noored ettevõtjad, kes nii lepinguid sõlmivadki, kuigi suuliselt on kokku lepitud, et makstakse tehtud töö eest. Sellised asjad võivad firma pankroti äärele viia ning rakennusliitto selle koha pealt ka erilisi järeleandmisi ei tee. Paindlikkust peaks rohkem olema, mõlemalt poolt.

  Tööriiete ostmine. Ehitusel on väga palju "jooksikuid" ja kindlasti ei ole kõik isikud ühes mõõdus. Miks peab ettevõtja ostma terve komplekti tööriideid uuele töötajale, kes võib-olla firmas enam 2ndl pärast tööl polegi? Mõõdud võivad sellised olla, et riiete ost läheb otse kahjumiks, kasutatud riideid ei vii enam kuskile tagasi. Selles asjas võiks katseaja puhul väikseid mööndusi olla.

  Kui töötaja endale tunnid üles kirjutab, kuid neid ei ole allkirjastatud, siis kellele lõpuks õigus peaks jääma? Tean kogemusest rääkida, et töölisele, kuna rakennusliittot väga ei huvita millises seisus firma on või millest probleemid üldse tekkisid. Kui tööline objektil oli, tähendab, peab ka palka maksma. See on ju lauslollus, keegi peab ikka töö vastu võtma ning ka tunnid allkirjastama. Kui tõesti töö on tehtud korralikult ning tunde ei allkirjastata, tuleks sellest koheselt vastavaid asutusi teatada ja asi korda ajada, aasta hiljem ei tõesta keegi midagi ja rakennusliitto jätab õiguse pea alati töölisele. Olen näinud, kuidas firmasid niimoodi põhja läheb, kuigi on teada, et õigus on pea täielikult tööandjal.

  Firmale läheb palgakulu maksma suures plaanis 2x palk (arvestatud lisaks maksudele ka muud kulud juurde), ehk 12 euro mees läheb maksma ~24eur. Lisaks peaks jääma mõned eurod ka firmale, et firma saaks areneda ja oleks jätkusuutlik. Kõik suured tahavad saada ammattimeest alates 27eur/h, paljudel objektidel on neid 24 euroga. Kust peaks jääma kõikide asjade maksmiseks raha?

  Lehe mõte on muidugi hea, kuid ei tasu inimeste päid nende õigustega liiga sassi ajada, see võib halvasti kätte maksta. Nagu üks eelkommenteerijaist ütles, kui oled ise normaalne ja ei hakka oma õigusi näpuga taga nõudma, on ka enamus tööandjaid vastutulelikud ja mõistlikud.

  Juba 1 töölise minek rakennusliittosse oma 40h nädalatunde ja 2a järgi ületunde taga ajama võib 10 töölisega firmale väga väga suuri probleeme tekitada.

  Kõige lõpuks soovitan enne liitu või ükskõik millisesse asutusse minekut rääkida asjast tööandjaga, et probleem ei tunduks noa selga löömisena. Muidugi sellised, kes palka ei maksa ja absull ühtegi nõuet ei täida, tuleb turult välja saada ja nende peale koheselt ka kaevata.

  Lehe tegijale 5+ ja kas ei oleks võimalik ka tööandjatele sarnast lehte teha? Väga paljud tööandjad ei tea ka oma õigusi ja ehitusalal pole tihtipeale aega ega raha neid uurida (võib nõuda juristi abi).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjutan sellele arvamusele 100ga alla.

   Poista
  2. Olen ka selle jutuga nõus.

   Osadel töölistel on loodud väga head tingimused ja ikka püüab ta tööandjalt viimast võtta ehk kivist veel vett ka välja pigistada. Sel juhul olengi töölisele öelnud, KUI head tema tingimused olnud on, et ei ole mõtet rida ajada.

   Määravaks nende asjade kirjutamisel sai siiski see, et tööandjad ei maksa ära selliseid olulisi tasusi nagu viimast palka ja puhkuserahasid.

   On olemas väga häid tööandjaid, kes ka ei täida kõiki punkte, aga 10-st 6 on siiski sellised, kes külma kõhuga töölistest üle sõidavad.

   Poista
 29. Tööleping???? Kõik õige 2 eksemplari ja puha üks tööandjal ja teine töötajal!Suulise lepingu korral kuidas ma saan sellele alla kirjutada ja kuidas ma saaksin omale lepingu teise poole? Siin selles eelpool mainitud jutus on veitsa ka möödarääkimisi.Soovitan ikka enne hoolikalt läbi vaadata Soome tööseadused ja tööandjale mõeldud seadused ja võibolla võiks läbi hüpata ka 3 kuusest ärijuhtimise koolitusest markkinointi instituudist.Seda kõike on siin ilus lugeda aga võin kihla vedada,et kui lähed selliste nõudmistega mingi ettevõtja jutule minnes võite olla kindel,et ta parem võtab tööle 5 eurise poolaka.Te eestlased kaasmaalased olete ammusest ajast kõik ise persse keeranud oma lömitamistega tööandja ees oma odavate hindadega.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vabandan väga, et minu jutt sind niiviisi kohe riivas, et mind kohe koolitusele saatma pead.
   Tänan soovituse eest, aga hetkel pole aega koolitsusele minna. Kui võimalust oleks, siis kindlasti ka läheks. Iga uus teadmine on kasuks.

   Suulise lepingu korral ja üle ühe kuu kestva töösuhte ajal on tööandja kohustatud andma tööoludest ja töötingimustest selgituse, mida võib tegelikult töölepinguga samastada, seega

   Ma ei ole öelnud, et minu jutt kõik 100% kuld on. Kui on apsakaid, teen parandused ja kõik korras.

   Vigadest õpitakse. Aga sina oled tõenäoliselt selline inimene, kes ei eksi kunagi :) Mul on hea meel su üle ;)

   Aga tänan sellegi poolest tähenärimise eest - selliseid on ka vaja ;)

   Kui veel möödarääkimisi oli, siis anna ikka kenasti teada - teen parandused ja elan edasi :)

   Poista
 30. võisin küll vähe vaielda... ehituskooli lõpetanu palk ei ole automaatselt 4-s palgarühm, see tuleneb ikkagi oskustest ja heal juhul see tase esimese või teise taseme juures.
  Sõiduhüvitise maksmine ei ole kohustuslik ja kui tööandja ei maksa, saab seda ka taotelda maksuameti kaudu tuludeklaratsiooni täitmise ajal.
  Veiko

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Rakennusalan työehtosopimuksen 19 §:n mukaan ammattitutkinnon suorittaneet työntekijät kuuluvat vähintään palkkaryhmään IV.

   Rakennusalan työehtosopimuksen 31 §:n mukaan työntekijälle on oikeus korvaukseen, jos työntekijän asunto on vähintään 5 kilometrin etäisyydellä työmaasta.
   Työntekijän tulee antaa selvitys asunpaikastaan työsopimusta tehtäessä. Mikäli selvitys annetaan myöhemmin, oikeus päivittäiseen matkakorvaukseen alkaa vasta selvityksen antamisesta lähtien. (Töölisel on õigus saada ja kui tööline tööandjale sellest teavitab, siis üldjuhul ta selle ka saab. Vero on teine võimalus).

   Poista
  2. Ammattioppilaitoksesta tai ammattikoulun rakennuslinjalta
   valmistuneet sekä ammatillisen perustutkinnon (ammattikirja) suorittaneet työntekijät kuuluvat vähintään palkkaryhmään II!!!

   II palgarühm on nendele kes on lõpetanud tavalise ehituskooli, IV palgarühm nendle kes on ehituskõrgekooli lõpetanud!! Aga see mis kooli on lõpetanud, ei anna teada mis õigesti oskab teha!! Teised on head ja teised on paremad!

   Palkkaryhmä määritetään työhönottotilanteessa osoitetun pätevyyden perusteella ja palkkaryhmä merkitään työhönottolomakkeeseen/kirjalliseen työsopimukseen!!

   Tööline peab näitama et tal on koolitus, ega lihtsalt ütlemine ei aita!!

   Ennem kui nõuate seda ja seda ja seda, olge tublid ja mõelge kas ise teed kõik nii õigesti kui peaks tegema!! soomes on nii palju neid kes ainult nutavad et ise rohkem peaks saama aga ise kül tööd ei tee nagu peaks! Proovige ise olla tööandja (mina selline ei ole ja kunagi ei tahagi olla)! Ja firma käive ei anna teada midagi, seda ei tasu kasutada eeskujuna. Sellest eeskujust ("Ja, kui ma vaatan, mis selle firma käive veel oli, siis paneb eriti imestama, et sedasi üle lasti...") saab kohe aru et ei tea milline arveldus soomes on..

   Poista
 31. Tere
  Mul oleks küsimus nende pekkaspäevade kohta. Kui olen olnud soome firmas 2 aastat ja pole kordagi mainitud et sellised asjad on olemas ja palgalehelgi pole neid märgitud. Kas mul on mõtet neid tagant järgi nõudma hakata. Ja selline asi veel kui palju on aastas norm töötunde kas 1920?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jah, pekkased on õigus tagant järgi nõuda, sest see on sinu saamata tulu.

   Kui palju aastas normtunde on, sõltub aastast.
   Kui päevas on norm töötunde 8, siis korruta iga kuu tööpäevad ja saadki aasta normtunnid ;)Punased päevad arvuta siis ikka välja ;)

   Poista
  2. Tere on veel üks selline küsimus kas pekkaspäeva raha ongi see 7,7% mis peaks maksma palgale lisaks?

   Poista
 32. Tere
  Palun ka siivojate kohta käivat TES-i leheküge,olen vist tuutu-ise ei leia kusagilt...
  Tänan

  VastaaPoista
 33. Väga hea artikkel, minu poolt väikesed täpsustused:
  Ületunnitöö tasu lisandub tavapalgale, e. 100%+ Sinu poolt mainitud tasu, e. siis päevaste ületundide eest peab 2 esimese ületunni eest maksma 100+50% =150%palgast, kõikide järgnevate tundide eest 100+100% =200%palgast jne.

  Puhkuserahad , ei pruugi olla 18,5% palgast. Koosnevad lomaaja palkka + lomakorvaus ja sõltuvad töökogemusest. Minimaalne 11,5%+4%, kui töökogemus alla 5 aasta. Sel juhul vastab lomaraha arvutuslikult 24 päeva pikkusele puhkusele (ei sisaldu pühapäevad).
  Tööandjad võivad kirjutada puhkuserahad tunnipalga sisse, kui TES seda võimaldab, sel juhul on kokonaiskorvaus e. kogupalk Sinu näite puhul 118,5 % ja peab olema lahti kirjutatud ja selgitus juures.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Siin kohal on tegemist lihtsalt väikse ebakõlaga, ma kirjutasin konkreetselt ületundidest, ma tavatundi ei pannud, sest eeldasin, et see on nagunii, aga teen blogisse ka väikse täpsustuse juurde. Äkki keegi mõtleb samamoodi.

   Selle artikli puhul olen konkreetselt kirjutanud ehitajate puhkusetasust ja TES-is on konkreetselt kirjas, et 18,5 % või kui töötaja võtab eraldi talve ja suvepuhkust, siis vastavalt 4,5% ja 14 % teenitud tulust. Kui TES-is on kõik reglementeeritud, siis ei puhkuseseadus ülemuslik, vaid seda on TES.
   Kui sul andmed kusagilt mujalt tulevad, siis saada viide, loen ka ;) Iga uus info on kasulik ;)

   Poista
 34. Saadan ka töölepinguseaduse lingi: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

  VastaaPoista
 35. Loe kindlasti ka EU-vuokratyödirektiivi, mis hakkas kehtima 1.3.2012 ja mis kehtestab, et renditöötajate töötingimused peavad olema vähemalt samad, kui firma oleks palganud töötaja otse sama tööd tegema. Samuti kehtib võrdse kohtlemise põhimõte, mis tuleneb TLS-st ja kehtestab, et võrdse töö eest võrdne tasu:
  http://www.hpl.fi/henkilostopalveluyritysten_liitto/vuokratyodirektiivi/index.php

  VastaaPoista
 36. Tere!
  Lisan siis linki PAM.fi, kui on küsitud eri alade tes-i ja öigusi:
  pami alla kuuluvaid:
  https://www.pam.fi/fi/tyo/tessit/Sivut/Default.aspx

  Lisaks veel Kunta (ehk vald, vald on linnaosa nt. pealinna osi on Helsinki,Espoo,Vantaa. Seega Helsigin Jakomäen linnaosa/linna all) töötajale makstakse linna palka ktes vöi kvtes vöi ka lihtsalt tes-i kasutades palgad ja määrused:

  http://www.kuntatyonantajat.fi/SiteCollectionDocuments/palkat_2012/frameindex.html

  Puhastusala( koristus) palk/ köik objektid, määrus 2013

  http://www.finlex.fi/data/tes/stes3342-PT78kiinthoi1111.pdf

  Soovitan ka lihtsalt pilk peale visata, mida inimesed teatud alal Soomes palka saavad teatud ametites, vördlus link all, töötajad saavad ise lisada andmeid,omi palku jne. ka anonüümselt.

  http://www.palkkavertailu.com/  Ja tänud huvitava blogi eest!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tänud viidete eest. Teistele kasulik ja mulle ka, sest viimast lehte pole ise lugenud ;)

   Lisaks suured tänud, et ise küsijatele linke paned. Endal hetkel kohutavalt kiire ja lihtsalt ei jõua ;)

   Poista
 37. kust ma sa infot metalli TESikohta

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. http://www.metalliliitto.fi/avainsanat/tyoehtosopimus

   http://www.metalliliitto.fi/c/document_library/get_file?uuid=264dc0db-b5cd-4b0b-9b40-fa7f8e8f04e0&groupId=10137

   Lehekülg 43 edasi taseme rühmad 1-6, lisandub palgale jne.
   Kui Soome keelest aru natuke saad nii hea informatsioon.

   Poista
 38. Tere ja tänud hea info eest.
  Ja ka mul oleks üks pisike palve:Kas keegi oskaks ära seletada seda "Kilometrikorvaus"-e põhimõtteid ja kust kohast saaks sellekohast infi täpsemalt!? Ette tänades:Sven

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kui teed töösöite eraautoga on vöimalik saada km-kompi, nt oled myygimees. Samas nt, et ehitusobjektile vms objektile tööle lähed, selle alla ei käi. Samas kui palutakse tuua materjale kuskilt, siis on öigus saada.

   Hetkel ei saa linki lisada aga kui googles paned kilometrikorvaus, siis vero lehe annab kohe ette.

   Poista
 39. Tere,läksin poolteist aastat tagasi soome tööle, ikka läbi eestlaste. Lubati kõike kokku kuid asjad ei toiminud nii nagu vaja. Tahtsime saada soome lepingut mida algul ei tahetud teha, lõpuks tehti kuid soome tööandja saatis eestlasest tööandja siis pikalt. Leping oli tehtud Soome firmaga kellest eestlasest ülemus. Töötasime seal 2 nädalat ja kõigel lõpp. Ei saanud pennigi, mida enam annab teha või kuhu pöörduda. Rahasummad ei ole võib olla suured kuid 500-600 eur ka asi. Tänan

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kui tööleping siiski olemas oli ja töötunnid omal kirjas on, siis kirjuta e-mailile maksmata.palk@gmail.com

   Poista
 40. Tere, väga informatiivne blogi. Kas IT alal ka mingi TES on ja kui on, kustkohast seda lugeda saaks?

  Tänud ette

  VastaaPoista
 41. Astmeline tulumaks. Ikkagi on mul küsimus, et palju siis tulumaksu tuleb maksta. Kui saad selle 14 eurot tunnis, normaalne tööaeg, siis palju igas kuus tuleb tulumaksu maksta. Ka töötaja peaks seda teadma Soome minnes. Kui ta ei tea, siis võib tööandja ju ikkagi öelda, et sa saad selle 14 eurot, aga maksud maha ja näed, jääbki sulle 8 eurot tunnist. Ja vaidle siis vastu kui sa ei tea, palju see õige tulumaks sealt siis ikkagi on.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja kes seda tulumaksu ette teab? Tulumaks on Soomes väga personaalne asi, seda möjutavad väga paljud asjad. Näiteks eri valdades on vallamaksu pöhi eri suurusega ja sealt olenevalt ka eri valdade inimeste tulumaks on erinev.... Ja selliseid asju on palju: tööle söidud, majalaenu intressid, vabatahtlik pensionimaks, ise ostetus tööriided jne jne jne. Köik möjutavad su löplikku tulumaksu. Algse tulumaksu saad teada maksuametist, kui endale tulumaksu kaardi lähed tegema. Ligikaudse saad teada maksuameti netilehelt. Selle, palju tööandja on kinni pidanud, näed palgalehelt (need on Soomes kohustuslikud!!!!)

   Poista
 42. Njaa siis ei tasu oma firmaga nina soome toppida, kui ei suudeta TESi järgida. ;)

  VastaaPoista
 43. saadan maksukalkulaatori lingi:
  http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasiat/laskurit/palkansaajantuloverolaskuri2013
  Tulumaksuküsimuste kohta vaata täpset infot:
  http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Verovelvollisuus/Yleinen_ja_rajoitettu_verovelvollisuus(25545)
  Pensioni kohta Soomes loe:
  http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/selko_elake/$File/Kela_SELKO_elake_verkko.pdf?OpenElement
  Tööpensioni kalkulaator:
  http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_2544_233_2815_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/etkfi/fi/sis%C3%A4lt%C3%B6sivut/laskurit/elakelaskuri.html#

  VastaaPoista
 44. Tulin ka sööme tööle,eesti firmaga,kes teeb soome firma heaks tööd,tehti meile ka vero nr ja hengelo tunnus.käisime ilusti tööl ja enne jaani pidime eestisse tulema,hakkasime tulema laupäaevase viimase laevaga,laevas tunnen,et maru imelik on olla.eestis kraadisin-palavik(teatasin ka ülemust).25. sain arsti juurde,alustati haiguslehte,kuna mul on angiin ja 40 palavik,helistsin ülemusele uuesti,tuli vastus : mind ei huvita sinu angiin ja 40 palavik,kui sa täna soomes ei ole,siis teenitud palka kätte ei saa" kuhu pöörduda ja mida teha? töö paigaks on märgitud mul paberites tampere ja tunnipalgaline.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kui endiselt probleeme on, siis kirjuta aadressile maksmata.palk@gmail.com

   Tööandja ei saa sedasi käituda ja teid tööle nõuda, kui Te haige olete ja teie haigus ka fikseeritud on.

   Poista
 45. Panen nüüd küll teemast väheke mööda,aga loodan,et oskad aidata(:
  Kas Soomes on SEADUSEGA sätestatud see,et üürikorteri lahti ütlemisel,PEAD sa kuu aega ette teatama?!(või on see lihtsalt viisakusest)
  Mulle vähemalt korteriomanik sonis sellist teemat,sest andsin kõigest nädal ette teada. Ja nüüd räägibki,et selline SEADUS on,et peab kuu aega ette teatama. Ja nüüd nõuabki,et uue kuu üüri pean ära ikkagi maksma, kuigi mind enam pole seal...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. EI ole kahjuks üürimist puudutavate seadustega kursis ja hetkel ei ole aega nendega tutvuda ka. Kuna ei oska õiget vastust anda, siis ei hakka midagi kokku ka luuletama. Sorry ;)

   Poista
  2. See on kahjuks tõsi, kuu aega pead ette teatama st. eelneva kuu 1. kuni viimase päevani ja siis veel kuu sees elama.
   Tavaliselt on üürnikul takuurahad(garantiirahad) 1-2 kuud ette makstud ja kui sa ei maksa, võetakse sealt. Peale selle on soomes miinimum üüriaeg vähemalt 1 aasta

   Poista
 46. Tere olen olnud 4 kuud haigus lehel ja kela pole tehtud kas mul on võimalik saada haigus rahsid ja rohtude eest mis mulle määratud (tabletid 100 euri ja süst 400eurot 4 korda kuus) selle 4 kuu eest kui kela ara teen? K6ik haigus lehed nii eesti poolt kui soome poolt olemas.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kui oma Kela-kaardi korda ajate, siis hakkab see kehtima sellest ajast alates, millal tööle asusite ehk tagant järele. Selle kohaselt on Teil õigus taotleda ka hüvitist.

   Poista
  2. Suured tänud teile

   Poista
 47. Tere - selline kiire küsimus, kust on võimalik näha , kas antud töö üldse kuulub tükitööna maksustamise alla nagu töövõtulepingus kirjas - tegemist siis juurvilja - ja pisielementide plastmass kastide pesuga. Ja kas võib üldse märkida sellisel juhul lepingusse tööaja lahtrisse " vastavalt vajadusele,tööle kutsumisega" Kuidagi naljakas "süsteemitamise" tunne tekkis sellist töölepingut nähes.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kahjuks selles vallas kogemused ja teadmised puuduvad. Ei hakka midagi kokku ka vatrama ;)

   Poista
 48. Vanasti maksti punasega kalendripäevad(pühad)palgalisana.Nüüd sisaldub pekkaspäevaraha ja pühad selles 7,7 %-s

  VastaaPoista
 49. Kaua peab olema rakenusliito liige et liit hyvitist maksab?

  VastaaPoista
 50. tere selline kysimus mis aja möödudes on õigust saada palgalist puhkust olen olnud tööl alla aasta

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kõik oleneb sellest, mis ajast tee tööle läksite. Puhkuse aasta algab 1.aprillil. Kui olite näiteks jaanuarist tööl, siis oleks teil õigus 6 puhkusepäevale.

   Kui aga alates aprillist, siis sellel aastal ei ole teil tegelikult õigus puhkust saada. Samas on tööandjaid, kes annavad puhkust ette ka ;)

   Seaduse järgi on puhkuseaasta 1.aprill - 31. märtsi vaheline aeg. Kui olete selle aja tööl olnud, siis on teil õigus puhkust saada nö 24 päeva suvepuhkust ja 6 päeva talvepuhkust

   Poista
 51. VÄGA HEA BLOGI , kuid ...
  SAain ise pygada SOOMES tööd tehes... ja kuna keelt ei oska , jäi igasugune asjaajamine soiku , kuid , kas mul on õiguseid ja KUIDAS .. ma saaks oma saamata jäänud rahad tagantjärgi kohtu kaudu nõuda . Mul olemas kõik tunnilistad ja palgalehed . Tööleping lõpetati minuga julmalt ja yhepoolselt Firma juhi poolt , ilma mõjuva põhjusetta .
  pöördusin kyll Soome töökaitsesse, eesti keelse tegelase jutule , kuid kogu asi jäi soiku ....
  Tahaks ikkagi oma teenitud palga tagasi nõuda ... ja sellele firmale vee peale tõmmata .
  KUS saab abi .... ja kas kõik abi , ongi ainult siis reaalne , kui pead tegema selleks suuri kulutusi lisaks veel .
  OLEN VÄGA PETTUNUD SAAMATA JÄÄNUD RAHADEST JA KA SAAMATA JÄÄNUD ABIST. Vastused saatke mulle e-mailile : volf77@live.com
  OLEKS IGATI TÄNULIK ; KUI SAAKS TÕELISELT KA ABI kuskilt , et nahaalid karistuse saaksid.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kas Eesti või Soome firma? Kas ülemus oli soomlane või eestlane? Kui Eesti firma siis soomest abi ei saa. Siis tasuks minna Eestis töövaidluskomisjoni.

   Poista
 52. aga soomes on inimene kes tegutseb ja maksab inimestele ainult 5e tunnis üle tundide eest ei maksa ta mitte midagi kas sellise inimese vastu saab ka midagi teha sest osa raha jättis meestele tasu,matta kindluse mõttes et äkki siis mehed lähevad tagasi sinna firmasse?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kui ehitusala, siis vihje liitu ja voilaa...

   Poista
  2. Sellisele ülemusele tuleks kohe kindlasti koht kätte näidata. Kui selline hullumeelsus endiselt kestaba ja töölised abi vajavad, siis võib kirjutada: maksmata.palk @gmail.com

   Poista
 53. njh...nii paljut siis sellest blogist ..pole kuskilt seda tagasisidet , nagu lootsin :(
  Masendav :(

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. väga vabandan, aga suve alguses tuli perelisa ja ei olnud aega tegeleda asjadega. Loodetavasti saite kusagilt ikka abi ;)

   Poista
 54. Tere!Küsimus selline,et kas päevarahad saavad sisalduda tunnihinnas??Nimelt väidetakse meile et päevarahad tunnihinna sees.Makse maksatakse soomes.Tänud

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Päevarahad ei saa kohe kuidagi tunnihinde sees olla.
   Kui selline jama jätkub, kirjutage maksmata.palk@gmail.com ja teeme asja korda ;)

   Poista
 55. Tere! Te kirjutasite et kui on lepingus kirjas 8h päevas ja 40h nädalas ja ülemusel ple tööd anda siis on ta ikka kohustatud palka maksma, mind huvitab et kus on see kirjas soomekeeles, täpsemalt siis mis leheküljel TES-is või mis peatükk, nimelt ülemus ei usu et selline asi on olemas ja vajab tõestust.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Työsopimuslain 2 luvun 12 § mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos tämä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä.

   Tööandja on kohustatud maksma täispalka, kui tööline on tema käsutuses ( kui tööleping on 8/40, siis see eeldab seda, et te olete tööandja käsutuses), kuid tööandja süü tõttu ei saa te tööd teha. Tööandja kohustus on anda tööd. Kui ta seda ei anna, siis see on tema süü, mitte töölise.

   Poista
 56. Tere, ka minul küsimus. Vennal juhtus soome tööõnnetus, jäi sõrmeotsast ilma. Kela on olemas. käib eestis perearstil. Kuid tal tekkis küsimus: kas piisab sellest kui ta viib eesti perearsti antud sinise lehe ülemusele? või peab ta soome arsti juures käima?on tal veel mingisugune hüvitis saada? Huvitab, kuidas see asjaajamine käib?

  VastaaPoista
 57. Tere,

  Piisab ka Eestis väljastatud arstit6end, sest arstil on käidud. Tööandja oleks pidanud selle registreerima töö6nnetusena. kirjuta mulle täpsemalt aadressile: maksmata.palk@gmail.com

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.